Diskussionsfrågor 2018

 1. Direkt och indirekt skada – har gränsdragningslinjen mellan dessa skadetyper ändrats i ny rättspraxis (särskilt HD 2017:74)?
 2. Reformen av lagstiftningen om barns vårdnad, boende och umgänge– förbättras barnets ställning?
 3. Algoritmer och digitala karteller – hänger konkurrensrätten med?
 4. Bör de sociala medierna bära ansvaret för det innehåll som användarna laddar upp?
 5. Är preskriptionstiden mellan parterna till ett fastighetsköp 5 år i fall av miljöskada?
 6. Var går gränserna för styrelsens lydnadsplikt i förhållande till bolagsstämman?
 7. Är företagshemligheter en ny immaterialrätt?
 8. Uppfyller den europeiska arresteringsordern kraven på grundläggande och mänskliga rättigheter?
 9. Vad är svenskans ställning som lagspråk i Finland?
 10. Går det att bekämpa osanna nyheter (fake news) genom rättsliga åtgärder?

Diskussionsfrågor 2017

 1. Ska lagen om handelsagentur tillämpas på försäljning av tjänster via agenter och vilka krav kan en agent ställa när agenturavtalet upphör?
 2. Social- och hälsovårdsreformen och konkurrensregleringens ramvillkor – schysst konkurrens eller statsstödd business?
 3. Hur optimeras juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering?
 4. Reformeringsbehov hos koncern-och företagsbeskattning samt ägarbeskattning i Finland: internationell utveckling och eventuella förändringar inom skattelagsstiftning och -tolkning
 5. Bitcoins och blockchain – står bankvärlden inför en omvälvning?
 6. Borde den finska lagstiftningen rörande mänskohandel för sexuella ändamål reformeras?
 7. Det europeiska förfarandet för kvarstad av bankmedel – en förbättrad gränsöverskridande skuldindrivning?
 8. Vem gynnas av den nya riskfördelningsmodellen för innovativa läkemedel: den offentliga sektorn, läkemedelsindustrin eller patienterna?
 9. Utgör medborgarinitiativ nyttiga lagstiftningsinstrument? (paneldiskussion)
 10. Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet

Diskussionsfrågor 2016

 1. Kan man ta miljöhänsyn i transporträtten?
 2. Vilka ändringar medför OECD:s BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) i beskattningen? Kommer skattesystemet att förändras i grunden?
 3. Hotas den fria bevisföringen och bevisvärderingen av nyttjandeförbuden i straffprocessrätten?
 4. Kan ett företag anses vara medlem av en kartell genom att signalera i pressen om ett behov att höja på priser?
 5. Borde giftorätten preskriberas?
 6. Aktieägare som arbetstagare – passar den arbetsrättsliga regleringen i start-up sammanhang? Vissa synpunkter gällande de mest centrala tvingande bestämmelserna i arbetsavtalslagen
 7. EU:s nya online tvistlösning för konsumentärenden – rättssäkert och effektivt?
 8. Uber och s.k. Crowd Work – en arbetsrättslig utmaning?
 9. På vilka grunder borde myndigheterna få tillgång till din privata kommunikation för att förhindra terrorism? (paneldiskussion)
 10. Rättsbildning genom prejudikat

Diskussionsfrågor 2015

 1. Hur påverkar Luxemburg Leaks och informationsutbytesavtal med skatteparadis det internationella samarbetet mot kringgående av skatt?
 2. Vad innebär det nya konkurrensrättsliga skadeståndsdirektivet för den finska skadeståndsrätten?
 3. EU och Europakonventionen om mänskliga rättigheter – hur ska det bli efter EU-domstolens negativa utlåtande?
 4. Passar ”Internet of Things” in i den existerande EU-dataskyddslagstiftningen?
 5. Handelssanktioner mot Ryssland och tillämpningen av CISG?
 6. Reformen av Bryssel I –förordningen – kan den nya regeleringen medföra forum shopping?
 7. Drar den nya faderskapslagen fram gamla skelett ur garderoben?
 8. Avtal mellan näringsidkare om förbud att rekrytera anställda hos avtalsparten?
 9. Är medlingen en välsignelse eller kommer den alternativa tvistlösningen att spola undan grunden för den traditionella domstolsprocessen och dess samhällsroll? (paneldiskussion)
 10. Ne bis in idem-förbudet i den finska straffprocessen – Var står vi nu och vart är vi på väg?

Diskussionsfrågor 2014

 1. EU-inspirerad schablonkompensation – en ny rättslig ersättningsform?
 2. Världen efter Snowden; hur reglera och kontrollera insamling av information i kommunikationsnätverken
 3. I vilken utsträckning kan en aktieägare vid vite åläggas att fatta bolagsrättsliga beslut i enlighet med ett aktieägaravtal?
 4. Håller den ekonomiska successionsprincipen på att sprida sig?
 5. Vilken är den kommunala självstyrelsens innebörd i förhållande till statens lagstiftningsåtgärder på social- och hälsovårdens område?
 6. Kräver konflikten mellan varumärkesskyddet och det breda skyddet för firma lagstiftningsåtgärder?
 7. Plea bargaining – framtidens melodi i straffprocessen?
 8. Är ett s.k. nollarbetsavtal ett arbetsavtal?
 9. Har kvantitet ersatt kvalitet – tankar om moderna juristers skrivklåda? (paneldiskussion)

Diskussionsfrågor 2013

 1. Skall naturskydd bedrivas genom miljöskydd?
 2. Vad skall man göra med den “digitala kvarlåtenskapen”?
 3. Bör man ge särskild skattelättnad för IPR-inkomster i Finland?
 4. Borde giftorättsinstitutet reformeras med hänvisning till den förändrade familjebilden?
 5. Ges grundrättsliga argument för stor vikt vid enskild rättstillämpning?
 6. Vem skall tillhandahålla advokattjänster för privatpersoner i framtiden?
 7. Överlever licenser licensgivarens konkurs?
 8. Vilka är förutsättningarna för så kallat fördjupat samarbete enligt EU:s Lissabonför-drag då stater som icke deltar önskar förhindra samarbetet?
 9. Borde behandlingen av exceptionellt omfattande rättegångar (”mammuträttegångar”) effektiveras och hur kunde det i sådana fall göras? (Paneldiskussion)

Diskussionsfrågor 2012

 1. Vilka medel har Centralbanken till sitt förfogande i den Europeiska skuldkrisen?
 2. Vilka är de rättsliga grunderna för Finlands Banks oavhängighet?
 3. Vem borde ha sista ordet i tolkning av varumärkeslagen i Finland – HD eller HFD?
 4. Har Skatteförvaltningens anvisningar fått en orimligt stark roll vid tolkningen och tillämpningen av skattelagstiftningen?
 5. Vad skall Finland göra med förslaget till Europeisk köplag – ett ypperligt tillfälle för traditionellt nordiskt samarbete?
 6. Är kriteriet ”straffbar handling” för ersättning för ekonomisk skada enligt SkL 5 kap. 1 § längre adekvat i ljuset av oskyldighetspresumtionen och människorättsdomstolens praxis?
 7. Revolving doors – borde man reglera högt uppsatta tjänstemäns övergång till den privata sektorn?
 8. Hur dra gränsen mellan indirekt och direkt skada vid företagsköp?

 Diskussionsfrågor 2011

 1. Finns det behov av utveckling inom hanteringen av vårdnadstvister och hurdana modeller kunde i så fall komma ifråga?
 2. Innebär förkastandet av förslaget till ”farmorsparagraf” en inhumanare invandrarpolitik?
 3. Är profilering förenligt med principerna i integritetsskyddet?
 4. Hur omfattande ansvarbegränsningar kan man inta i avtal om fastighetsköp?
 5. Fungerar kontrollen av grundrättigheterna i vårt land?
 6. Finns det behov av att skärpa kontrollen av allmännyttiga samfund?
 7. Hur reglera ansvar för yttringar på Internet?
 8. Kan den nuvarande gränsdragningen mellan straffrättsligt vållande och uppsåt anses tillfredsställande?
 9. Har en part i ett tvistemål tillräckliga förutsättningar att komma åt bevismaterial i motpartens eller tredje mans besittning?
 10. I vilken omfattning kan det anses tillåtet att en styrelseledamot diskuterar bolagets angelägenheter med en aktieägare?

 Diskussionsfrågor 2010

 1. Behövs det en regeringsadvokat i Finland?
 2. Är nätauktionären ansvarig för försäljning av förfalskade produkter på Internet?
 3. Vem ansvarar för förorenad mark i samband med ändring av användningsändamålet för fastighet?
 4. Innebär EG-domstolens beslut i målet C-185/07 (West Tankers) ett bakslag för internationellt skiljeförfarande i Europa?
 5. Är det planerade systemet med varningsbrev gällande fildelning förenligt med grundlagen?
 6. Vad medför Lissabonfördraget för demokratin i Europa?
 7. Skall man avvisa oegentligt åtkommen bevisning i brottmål?
 8. Hovrättsprocessen – en ny process eller en kvalitetskontroll av tingsrättsdomen?
 9. Vilken betydelse har s.k. material adverse change -klausuler enligt finsk rätt?
 10. Vilka medel har företag att försvara sig mot konkurrensbrottsanklagelser?

 Diskussionsfrågor 2009

 1. Är de föreslagna ändringarna i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation grundlagskonforma?
 2. Vilka medel att uppnå enhetlig domstolspraxis är förenliga med domarnas oavhängighet?
 3. Är det skäligt att vid konkurrensbrott belägga bolagsledningen med näringsförbud?
 4. Miljöskydd eller investeringssäkerhet – vilka principer skall den nya gruvlagen främja?
 5. Vilken verkan har avtalsklausuler hämtade från avtalspraxis i common law länder såsom entire agreement, no oral amendment eller no waiver på avtal på vilka finsk rätt skall tillämpas?
 6. Står vi inför en period av starkt styrande skattelagstiftning?
 7. Är tiden mogen för att avskaffa det nationella varumärkesskyddet inom EU?
 8. På vilket sätt skall hörande i enlighet med 73 § lagen om förmyndarverksamhet ske?
 9. Är ett icke-aktualiserat avtalsansvar att betrakta som en känd eller en okänd fordran i en likvidation av ett aktiebolag?
 10. Vad är det exakta innehållet av den inom finansierings- och bolagsrätten kända termen corporate benefit?

 Diskussionsfrågor 2008

 1. Kan lönen för samma eller liknande arbete variera beroende på medlemskap i fackförbund?
 2. Hur trygga svenskans ställning i samband med tingsrättsreformen?
 3. Har de konkurrensrättsliga sanktionerna de facto fått karaktären av straff?
 4. Är inlösen av minoritetsägares aktier i börsbolag mot enbart kontantvederlag tillåtet enligt aktiebolagslagens regler om fusion?
 5. Hur beskattas eller hur kan man beskatta utbetalningen från den aktiebolagsrättsliga fonden för inbetalt fritt eget kapital?
 6. Utgör ond tro hinder för att ett varumärke anses inarbetat?
 7. Finns det behov av att i större utsträckning än för närvarande kriminalisera förberedelse till vissa allvarliga brott?
 8. Kan en klandertalan som grundas på att ett testamente inte uppgjorts i lagstadgad form förkastas om det utreds att testamentet motsvarar testatorns yttersta vilja?
 9. Är det tillåtet att kringgå reglerna om direktmarknadsföring i s.k. peer marketing?
 10. Vilka tolkningsproblem kan uppstå vid tillämpningen av 13 kap. 10 § i aktiebolagslagen och finns det behov av lagstiftningsåtgärder i detta hänseende?

 Diskussionsfrågor 2007

 1. Borde Finland införa ett plattskattesystem?
 2. Är finansinspektionens roll vid förundersökning förenlig med rollen som vittne i rättegång?
 3. Överensstämmer en advokats skyldighet att vittna med reglerna om en advokats tystnadsplikt?
 4. Innebär den nya aktiebolagslagen skärpt ansvar för styrelsemedlemmar?
 5. Vilka förutsättningar skall föreligga för att döma ut skadestånd för brott mot lagen om otillbörligt förfarande vid näringsverksamhet?
 6. Vilka rättsmedel borde stå till förfogande vid offentlig upphandling?
 7. Är de nya kriminaliseringarna i fråga om upphovsrätt förenliga med straffrättens allmänna principer?
 8. I vilken omfattning får andra än varumärkesinnehavaren nyttja ett varumärke?
 9. Under vilka förutsättningar kan anonyma vittnesmål och annan anonym bevisning accepteras?
 10. Kan gränsdragningen mellan uppsåt och vållande i strafflagen anses tillfredsställande?