Publikationsserien FIDUCIA

Juridiska Föreningen i Finland r.f. har år 2013 ingått ett avtal med Talentum Media Oy om utgivandet av sex juridiska verk på svenska. Verken kommer att ingå i en publikationsserie som fått namnet FIDUCIA. Sedermera har Juridiska Föreningen i Finland r.f. fortsatt samarbetet med Alma Talent.

Lagstiftningsrådet Sten Palmgren har varit ordförande för projektdelegationen. Projektet understöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen för Åbo Akademi och i vissa fall av Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning r.f, Fili – Finnish Litterature Exchange, Helsingfors Universitet samt Svenska Litteratursällskapet. Juridiska Föreningen står som huvudman för projektet.

Följande översatta verk har utgetts i publikationsserien FIDUCIA:

Olli Norros: Obligationsrätt
Heikki Kulla: Förvaltningsförfarandets grunder
Pauli Ståhlberg och Juha Karhu: Finsk skadeståndsrätt
Urpo Kangas: Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder
Antero Jyränki – Jaakko Husa: Konstitutionell rätt
Jukka Mähönen – Seppo Villa: Aktiebolag I – Allmänna läror
Jussi Tapani – Matti Tolvanen: Straffrättens ansvarslära

Böckerna finns att tillgå i välförsedda bokhandlar och bl.a. via Talentum Shop eller som e-böcker i Alma Talents Verkkokirjahylly-tjänst.