Aiemmat keskustelukysymykset

Keskustelukysymykset 2022

 1. Tulisiko vahingonkorvauslakiin lisätä yleinen oikeus korvaukseen perustuslain 2 luvun perusoikeuksien ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisten ihmisoikeuksien loukkaamisista? 
 2. Missä laajuudessa oikeushenkilöitä tulisi voida rangaistaa sen toiminnassa tapahtuneiden rikosten ehkäisyn laiminlyönneistä ja tulisko vastuukynnys olla korkeampi vai matalampi kuin luonnollisille henkilöille (KKO 2021:6)?
 3. Milloin verkkokeskusteluista tulee rangaistavaksi säädettyä markkinoiden manipuolointia?
 4. Onko tarvetta laajentaa poliisin tiedusteluvaltuuksia?
 5. Miksi Suomi pitää sitkeästi kiinni  välittömän ja välillisen vahingon välisestä jaottelusta KSL:ssa?
 6. Kestääkö suomalainen oikeusvaltio paineen alla? 
 7. Tarvitsemmeko edelleen pohjoismaista yhteistyötä juridiikan saralla ja täyttääkö oikeustoimilaki vielä tehtävänsä?
 8. Huumausainekontrolli osana suomalaista kriminaalipolitiikkaa – erityiskysymyksenä kannabiksen dekriminalisoiminen

Keskustelukysymykset 2021

 1. Onko olemassa oikeutta fyysiseen läsnäoloon tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä?
 2. Onko yksilöllä pääsy riittäviin oikeuskeinoihin tietosuojarikoksissa?
 3. Maalittaminen – tuleeko se kriminalisoida?
 4. Uudet vero-ohjeet henkilöstöanneista – Supercell: liian suotuisaa ja valikoivaa vai juuri sopivaa?
 5. Missä määrin osakassopimukseen perustuvat velvollisuudet sitovat tuomioistuinta?
 6. Kansallisten tuomioistuinten kansalaistottelemattomuus – kuka tulkitsee EU-oikeutta viime kädessä?
 7. Onko tuomarinura avautunut?
 8. Oikeustiede ja politiikka – kuka päättää ympäristökysymyksissä?
 9. Onko alustoille delegoitu lainkäyttäjän rooli?
 10. Mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota arvioitaessa sopimusoikeudellista vastuuta covid 19-taudin yhteydessä?

Keskustelukysymykset 2020

 1. Voiko vanhasta vitsistä tulla uudenaikainen rikos?
 2. Vaarantaako automatisoitu päätöksenteko julkisen hallinnon oikeusturvan ja virkavastuun?
 3. Oliko C-284/16 Achmea lopun alku investointisuojariitoja koskeville välimiesmenettelyille Euroopassa?
 4. Pakottamisesta suostumukseen? Kansainvälisiä, vertailevia ja kansallisia näkökulmia muuttuvaan seksuaalirikoslainsäädäntöön.
 5. Voidaanko yritysten yhteiskuntavastuuseen (CSR) liittyviä kysymyksiä tehokkaasti ratkaista kansallisella lainsäädännöllä?
 6. Pitäisikö suhteellisuusperiaate ottaa käyttöön lakko-oikeuden rajoittamiseksi poliittisissa lakoissa ja myötätuntotoimenpiteissä?
 7. Heikentääkö GDPR julkisuusperiaatetta?

Keskustelukysymykset 2019

 1. Toimiiko päästökauppa oikeuspoliittisena keinona?
 2. Voidaanko ulkomaan kansalaisten tekemiä kiinteistökauppoja rajoittaa Suomessa?
 3. Valtaavatko angloamerikkalaiset käsitteet pohjoismaiset sopimuksemme?
 4. Onko henkilötodistelun vastaanottaminen hovioikeudessa syytä lakkauttaa?
 5. Mitä tehokkaita oikeuskeinoja on käytettävissä henkilön maineen suojaamiseksi?
 6. Miten GDPR on vaikuttanut yksityisyyden suojaan työelämässä?
 7. Kilpailuoikeudellinen vastuu – kuka vastaa riskistä yrityskaupassa?
 8. Onko tilaajalla velvollisuuksia urakoitsijaa kohtaan kokonaisvastuu-urakassa?
 9. Kuka vastaa kuljettajattomien ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista?
 10. Mikä on ollut EU:n perusoikeuskirjan, joka on ollut sitovaa primaarioikeutta kymmenen vuotta, merkitys EU:n perusoikeussuojaan?

Keskustelukysymykset 2018

  1. Välitön ja välillinen vahinko – onko rajanveto näiden välillä muuttunut tuoreessa oikeuskäytännössä (erityisesti KKO 2017:74)?
  2. Lasten huoltoa, asumista ja tapaamista koskevan lainsäädännön uudistus – paraneeko lapsen asema?
  3. Algoritmit ja digitaaliset kartellit – pysyykö kilpailuoikeus mukana?
  4. Tuleeko sosiaalisten medioiden kantaa vastuu sisällöstä, jotka käyttäjät lataavat palveluun?
  5. Onko vanhentumisaika kiinteistökaupan osapuolten välillä 5 vuotta ympäristövahingon osalta?
  6. Mihin raja tulee vetää hallituksen kuuliaisuusvelvollisuudelle suhteessa yhtiökokoukseen?
  7. Onko yrityssalaisuus uusi immateriaalioikeus?
  8. Täyttääkö uusi eurooppalainen pidätysmääräys vaatimukset perus- ja ihmisoikeuksista?
  9. Ruotsinkielen asema lakikielenä Suomessa?
  10. Onko mahdollista torjua valeuutisia (fake news) oikeudellisin keinoin?