Aiemmat keskustelukysymykset

Keskustelukysymykset 2021

 1. Onko olemassa oikeutta fyysiseen läsnäoloon tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä?
 2. Onko yksilöllä pääsy riittäviin oikeuskeinoihin tietosuojarikoksissa?
 3. Maalittaminen – tuleeko se kriminalisoida?
 4. Uudet vero-ohjeet henkilöstöanneista – Supercell: liian suotuisaa ja valikoivaa vai juuri sopivaa?
 5. Missä määrin osakassopimukseen perustuvat velvollisuudet sitovat tuomioistuinta?
 6. Kansallisten tuomioistuinten kansalaistottelemattomuus – kuka tulkitsee EU-oikeutta viime kädessä?
 7. Onko tuomarinura avautunut?
 8. Oikeustiede ja politiikka – kuka päättää ympäristökysymyksissä?
 9. Onko alustoille delegoitu lainkäyttäjän rooli?
 10. Mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota arvioitaessa sopimusoikeudellista vastuuta covid 19-taudin yhteydessä?

Keskustelukysymykset 2020

 1. Voiko vanhasta vitsistä tulla uudenaikainen rikos?
 2. Vaarantaako automatisoitu päätöksenteko julkisen hallinnon oikeusturvan ja virkavastuun?
 3. Oliko C-284/16 Achmea lopun alku investointisuojariitoja koskeville välimiesmenettelyille Euroopassa?
 4. Pakottamisesta suostumukseen? Kansainvälisiä, vertailevia ja kansallisia näkökulmia muuttuvaan seksuaalirikoslainsäädäntöön.
 5. Voidaanko yritysten yhteiskuntavastuuseen (CSR) liittyviä kysymyksiä tehokkaasti ratkaista kansallisella lainsäädännöllä?
 6. Pitäisikö suhteellisuusperiaate ottaa käyttöön lakko-oikeuden rajoittamiseksi poliittisissa lakoissa ja myötätuntotoimenpiteissä?
 7. Heikentääkö GDPR julkisuusperiaatetta?

Keskustelukysymykset 2019

 1. Toimiiko päästökauppa oikeuspoliittisena keinona?
 2. Voidaanko ulkomaan kansalaisten tekemiä kiinteistökauppoja rajoittaa Suomessa?
 3. Valtaavatko angloamerikkalaiset käsitteet pohjoismaiset sopimuksemme?
 4. Onko henkilötodistelun vastaanottaminen hovioikeudessa syytä lakkauttaa?
 5. Mitä tehokkaita oikeuskeinoja on käytettävissä henkilön maineen suojaamiseksi?
 6. Miten GDPR on vaikuttanut yksityisyyden suojaan työelämässä?
 7. Kilpailuoikeudellinen vastuu – kuka vastaa riskistä yrityskaupassa?
 8. Onko tilaajalla velvollisuuksia urakoitsijaa kohtaan kokonaisvastuu-urakassa?
 9. Kuka vastaa kuljettajattomien ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista?
 10. Mikä on ollut EU:n perusoikeuskirjan, joka on ollut sitovaa primaarioikeutta kymmenen vuotta, merkitys EU:n perusoikeussuojaan?

Keskustelukysymykset 2018

 1. Välitön ja välillinen vahinko – onko rajanveto näiden välillä muuttunut tuoreessa oikeuskäytännössä (erityisesti KKO 2017:74)?
 2. Lasten huoltoa, asumista ja tapaamista koskevan lainsäädännön uudistus – paraneeko lapsen asema?
 3. Algoritmit ja digitaaliset kartellit – pysyykö kilpailuoikeus mukana?
 4. Tuleeko sosiaalisten medioiden kantaa vastuu sisällöstä, jotka käyttäjät lataavat palveluun?
 5. Onko vanhentumisaika kiinteistökaupan osapuolten välillä 5 vuotta ympäristövahingon osalta?
 6. Mihin raja tulee vetää hallituksen kuuliaisuusvelvollisuudelle suhteessa yhtiökokoukseen?
 7. Onko yrityssalaisuus uusi immateriaalioikeus?
 8. Täyttääkö uusi eurooppalainen pidätysmääräys vaatimukset perus- ja ihmisoikeuksista?
 9. Ruotsinkielen asema lakikielenä Suomessa?
 10. Onko mahdollista torjua valeuutisia (fake news) oikeudellisin keinoin?

Keskustelukysymykset 2017

 1. Tuleeko lakia kauppaedustajista soveltaa palveluiden myyntiin agenttien kautta ja mitä vaatimuksia kauppaedustaja voi esittää edustajasopimuksen lakattua?

 2. SOTE ja kilpailusääntelyn reunaehdot – reilua kilpailua vai valtion tukemaa bisnestä?
 3. Kuinka optimoidaan oikeudellinen riskienhallinta laivarahoituksen yhteydessä?
 4. Konserni- ja yritysverotuksen sekä pääomaverotuksen uudistamishaaste: näkökohtia kansainvälisestä kehityksestä ja kotimaisista muutoshankkeista
 5. Bitcoins ja blockchain – onko pankkimaailmaa uusien uudistuksen kohteena?
 6. Tuleeko Suomen lainsäädäntöä koskien seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa uudistaa?
 7. Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely – paraneeko rajat ylittävä velkojen perintä?
 8. Ketkä hyötyvät uudesta, innovatiivisille lääkkeille tarkoitetusta riskinjakomallista: julkinen sektori, lääkeala vai potilaat?
 9. Toimivatko kansalaisaloitteet hyödyllisinä lainsäädäntöinstrumentteina? (paneelikeskustelu)
 10. Sopimussakko ja sen funktiot sopimusoikeudellisessa järjestelmässä