Aiemmat keskustelukysymykset

Keskustelukysymykset 2019

 1. Toimiiko päästökauppa oikeuspoliittisena keinona?
 2. Voidaanko ulkomaan kansalaisten tekemiä kiinteistökauppoja rajoittaa Suomessa?
 3. Valtaavatko angloamerikkalaiset käsitteet pohjoismaiset sopimuksemme?
 4. Onko henkilötodistelun vastaanottaminen hovioikeudessa syytä lakkauttaa?
 5. Mitä tehokkaita oikeuskeinoja on käytettävissä henkilön maineen suojaamiseksi?
 6. Miten GDPR on vaikuttanut yksityisyyden suojaan työelämässä?
 7. Kilpailuoikeudellinen vastuu – kuka vastaa riskistä yrityskaupassa?
 8. Onko tilaajalla velvollisuuksia urakoitsijaa kohtaan kokonaisvastuu-urakassa?
 9. Kuka vastaa kuljettajattomien ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista?
 10. Mikä on ollut EU:n perusoikeuskirjan, joka on ollut sitovaa primaarioikeutta kymmenen vuotta, merkitys EU:n perusoikeussuojaan?

Keskustelukysymykset 2018

 1. Välitön ja välillinen vahinko – onko rajanveto näiden välillä muuttunut tuoreessa oikeuskäytännössä (erityisesti KKO 2017:74)?
 2. Lasten huoltoa, asumista ja tapaamista koskevan lainsäädännön uudistus – paraneeko lapsen asema?
 3. Algoritmit ja digitaaliset kartellit – pysyykö kilpailuoikeus mukana?
 4. Tuleeko sosiaalisten medioiden kantaa vastuu sisällöstä, jotka käyttäjät lataavat palveluun?
 5. Onko vanhentumisaika kiinteistökaupan osapuolten välillä 5 vuotta ympäristövahingon osalta?
 6. Mihin raja tulee vetää hallituksen kuuliaisuusvelvollisuudelle suhteessa yhtiökokoukseen?
 7. Onko yrityssalaisuus uusi immateriaalioikeus?
 8. Täyttääkö uusi eurooppalainen pidätysmääräys vaatimukset perus- ja ihmisoikeuksista?
 9. Ruotsinkielen asema lakikielenä Suomessa?
 10. Onko mahdollista torjua valeuutisia (fake news) oikeudellisin keinoin?

 

Keskustelukysymykset 2017

 1. Tuleeko lakia kauppaedustajista soveltaa palveluiden myyntiin agenttien kautta ja mitä vaatimuksia kauppaedustaja voi esittää edustajasopimuksen lakattua?
 2. SOTE ja kilpailusääntelyn reunaehdot – reilua kilpailua vai valtion tukemaa bisnestä?

 3. Kuinka optimoidaan oikeudellinen riskienhallinta laivarahoituksen yhteydessä?

 4. Konserni- ja yritysverotuksen sekä pääomaverotuksen uudistamishaaste: näkökohtia kansainvälisestä kehityksestä ja kotimaisista muutoshankkeista

 5. Bitcoins ja blockchain – onko pankkimaailmaa uusien uudistuksen kohteena?

 6. Tuleeko Suomen lainsäädäntöä koskien seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa uudistaa?

 7. Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely – paraneeko rajat ylittävä velkojen perintä?
 8. Ketkä hyötyvät uudesta, innovatiivisille lääkkeille tarkoitetusta riskinjakomallista: julkinen sektori, lääkeala vai potilaat?
 9. Toimiviatko kansalaisaloitteet hyödyllisinä lainsäädäntöinstrumentteina? (paneelikeskustelu)
 10. Sopimussakko ja sen funktiot sopimusoikeudellisessa järjestelmässä

Keskustelukysymykset 2016

 1. Voidaanko kuljetusoikeudessa ottaa ympäristönäkökohdat huomioon?

 2. Mitä muutoksia OECD:n BEPS (Base Erosion and Profits Shifting) tuo mukanaan? Tuleeko verojärjestelmä pohjimmiltaan muuttumaan?
 3. Uhkaavatko hyödyntämiskiellot vapaata todistelua ja todistusharkintaa rikosprosessioikeudessa?
 4. Voiko yritys syyllistyä kartelliin kertomalla lehdessä hinnankorotuspaineesta?
 5. Tulisiko avio-oikeuden vanhentua?
 6. Osakkeenomistaja työntekijänä – sopiiko työoikeudellinen sääntely start-up ympäristöön? Eräitä havaintoja keskeisimmistä työsopimuslain pakottavista säännöistä
 7. Uber – miten toimintaa tulee työoikeudellisesti arvioida?
 8. EU:n uusi verkkovälitteinen riidanratkaisumenettely kuluttaja-asioissa – oikeusvarma ja tehokas?
 9. Paneelikeskustelu valvonnasta kyber-yhteydessä
 10. Oikeuskehitys ennakkotapausten kautta

Keskustelukysymykset 2015

 1. Hur påverkar Luxemburg Leaks och informationsutbytesavtal med skatteparadis det internationella samarbetet mot kringgående av skatt?
 2. Vad innebär det nya konkurrensrättsliga skadeståndsdirektivet för den finska skadeståndsrätten?
 3. EU och Europakonventionen om mänskliga rättigheter – hur ska det bli efter EU-domstolens negativa utlåtande?
 4. Passar ”Internet of Things” in i den existerande EU-dataskyddslagstiftningen?
 5. Handelssanktioner mot Ryssland och tillämpningen av CISG?
 6. Reformen av Bryssel I –förordningen – kan den nya regeleringen medföra forum shopping?
 7. Drar den nya faderskapslagen fram gamla skelett ur garderoben?
 8. Avtal mellan näringsidkare om förbud att rekrytera anställda hos avtalsparten?
 9. Är medlingen en välsignelse eller kommer den alternativa tvistlösningen att spola undan grunden för den traditionella domstolsprocessen och dess samhällsroll? (paneldiskussion)
 10. Ne bis in idem-förbudet i den finska straffprocessen – Var står vi nu och vart är vi på väg?