Tidigare diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor 2022

 1. Bör det i skadeståndslagen införas en generell rätt till gottgörelse för kränkningar av grundrättigheterna i 2 kap. finska grundlagen och Europeiska människorättskonventionen?
 2. I vilken omfattning bör juridiska personer kunna straffas för underlåtelse att förhindra brott i deras verksamhet och bör tröskeln för juridiska personers straffrättsliga ansvar vara högre eller lägre än för gemene medborgare (HD 2021:6)?
 3. När blir diskussion på nätet brottslig marknadsmanipulation – case Reddit och Game-Stop?
 4. Finns det behov av utvidgade spaningsbefogenheter för polisen?
 5. Varför håller Finland envist fast vid indelningen i direkt och indirekt skada i KSL?
 6. Håller den finländska rättsstaten under press?
 7. Behövs nordiskt samarbete fortfarande i juridiken och fyller avtalslagen ännu sin funktion?
 8. Narkotikakontroll som en del av finsk kriminalpolitik – särskilt dekriminalisering av cannabis

Diskussionsfrågor 2021

 1. Har man rätt till fysisk närvaro i domstolar och i skiljeförfaranden?
 2. Har individen tillgång till tillräckliga rättskyddsmedel vid brott mot dataskyddsregler?
 3. Riktade trakasserier – bör de kriminaliseras?
 4. Nya skatteregler om personalemission – Supercell: för fördelaktigt eller just lämpligt?
 5. I vilken mån är förpliktelser som baserar sig på ett aktieägaravtal bindande för en domstol
 6. Nationella domstolars civila olydnad – vem tolkar EU-rätten i sista hand?
 7. Har domarkarriären öppnats?
 8. Borde grupptalan utvidgas över konsumentskyddsfrågor?
 9. Har plattformarna blivit delegerade rollen som rättskipare? 
 10. Vilka frågor är relevanta att beakta i bedömandet av avtalsrättsligt ansvar i samband med covid-19?

Diskussionsfrågor 2020

 1. Kan ett modernt skämt bli ett gammalt brott?
 2. Äventyrar det automatiserade beslutsfattandet rättssäkerheten och tjänstemannaansvaret i den offentliga förvaltningen?
 3. Var C-284/16 Achmea början på slutet för investeringsskyddstvister i skiljeförfaranden i Europa?
 4. Från tvång till samtycke? Nordisk sexualbrottslagstiftning i förändring
 5. Kan man effektivt lösa företagsansvarsfrågor (CSR) med nationella lagar?
 6. Borde en proportionalitetsprincip införas för att begränsa strejkrätten vid politiska strejker och
  sympatiåtgärder?
 7. Urholkar GDPR offentlighetsprincipen?

Diskussionsfrågor 2019

 1. Fungerar utsläppshandeln som ett rättspolitiskt medel? 
 2. Går det att begränsa utländska medborgares köp av fast egendom i Finland?
 3. Tar de angloamerikanska begreppen över våra nordiska avtal? 
 4. Bör man slopa upptagningen av personbevisning i hovrätten? 
 5. Vilka rättsskyddsmedel finns det att ta till för att effektivt skydda en persons anseende? 
 6. Hur har GDPR påverkat integritetsskyddet i arbetslivet? 
 7. Konkurrensrättsligt ansvar – vem bär risken vid företagsköp? 
 8. Har beställaren skyldigheter gentemot entreprenören i totalansvarsentreprenader? 
 9. Vem ansvarar för skador förorsakade av förarlösa fordon? 
 10. Vilken betydelse har EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som varit bindande primärrätt i 10 år, haft för grundrättighetsskyddet inom EU? 

Diskussionsfrågor 2018

 1. Direkt och indirekt skada – har gränsdragningslinjen mellan dessa skadetyper ändrats i ny rättspraxis (särskilt HD 2017:74)?
 2. Reformen av lagstiftningen om barns vårdnad, boende och umgänge– förbättras barnets ställning?
 3. Algoritmer och digitala karteller – hänger konkurrensrätten med?
 4. Bör de sociala medierna bära ansvaret för det innehåll som användarna laddar upp?
 5. Är preskriptionstiden mellan parterna till ett fastighetsköp 5 år i fall av miljöskada?
 6. Var går gränserna för styrelsens lydnadsplikt i förhållande till bolagsstämman?
 7. Är företagshemligheter en ny immaterialrätt?
 8. Uppfyller den europeiska arresteringsordern kraven på grundläggande och mänskliga rättigheter?
 9. Vad är svenskans ställning som lagspråk i Finland?
 10. Går det att bekämpa osanna nyheter (fake news) genom rättsliga åtgärder?