Tidigare diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor 2023

 1. Kan digitaliseringen vara ett svar på de nuvarande utmaningarna, såsom processernas längd, i handläggandet av små tvistemål?
 2. Hur kunde det finska miljötillståndssystemet göras snabbare och mer förutsägbart utan att äventyra miljöskyddet?
 3. Hur lämpad är den nuvarande lagstiftningen om ekonomisk zon som tillståndssystem för havsvindkraftsprojekt?
 4. Kommer den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court) att påverka den nationella civil- och processrätten?
 5. Tillförlitligheten av personbevisning / problem med omedelbarhetsprincipen
 6. De nya reglerna i ABL kring bolagsstämmor på distans och utövande av yttranderätten – praktiska erfarenheter och eventuell inverkan på bolagsstyrningen i Finland?
 7. Hur påverkar NATO-medlemskap finsk lagstiftning?
 8. Är rättskyddet i privat parkeringsövervakning ändamålsenligt ordnat?
 9. Kan vi “rädda planeten” genom att ge naturen rättigheter? – Är det möjligt, lämpligt och kanske rentav nödvändigt att tilldela djur, floder, berg eller ängar juridiska rättigheter?

Diskussionsfrågor 2022

 1. Bör det i skadeståndslagen införas en generell rätt till gottgörelse för kränkningar av grundrättigheterna i 2 kap. finska grundlagen och Europeiska människorättskonventionen?
 2. I vilken omfattning bör juridiska personer kunna straffas för underlåtelse att förhindra brott i deras verksamhet och bör tröskeln för juridiska personers straffrättsliga ansvar vara högre eller lägre än för gemene medborgare (HD 2021:6)?
 3. När blir diskussion på nätet brottslig marknadsmanipulation – case Reddit och Game-Stop?
 4. Finns det behov av utvidgade spaningsbefogenheter för polisen?
 5. Varför håller Finland envist fast vid indelningen i direkt och indirekt skada i KSL?
 6. Håller den finländska rättsstaten under press?
 7. Behövs nordiskt samarbete fortfarande i juridiken och fyller avtalslagen ännu sin funktion?
 8. Narkotikakontroll som en del av finsk kriminalpolitik – särskilt dekriminalisering av cannabis

Diskussionsfrågor 2021

 1. Har man rätt till fysisk närvaro i domstolar och i skiljeförfaranden?
 2. Har individen tillgång till tillräckliga rättskyddsmedel vid brott mot dataskyddsregler?
 3. Riktade trakasserier – bör de kriminaliseras?
 4. Nya skatteregler om personalemission – Supercell: för fördelaktigt eller just lämpligt?
 5. I vilken mån är förpliktelser som baserar sig på ett aktieägaravtal bindande för en domstol
 6. Nationella domstolars civila olydnad – vem tolkar EU-rätten i sista hand?
 7. Har domarkarriären öppnats?
 8. Borde grupptalan utvidgas över konsumentskyddsfrågor?
 9. Har plattformarna blivit delegerade rollen som rättskipare? 
 10. Vilka frågor är relevanta att beakta i bedömandet av avtalsrättsligt ansvar i samband med covid-19?

Diskussionsfrågor 2020

 1. Kan ett modernt skämt bli ett gammalt brott?
 2. Äventyrar det automatiserade beslutsfattandet rättssäkerheten och tjänstemannaansvaret i den offentliga förvaltningen?
 3. Var C-284/16 Achmea början på slutet för investeringsskyddstvister i skiljeförfaranden i Europa?
 4. Från tvång till samtycke? Nordisk sexualbrottslagstiftning i förändring
 5. Kan man effektivt lösa företagsansvarsfrågor (CSR) med nationella lagar?
 6. Borde en proportionalitetsprincip införas för att begränsa strejkrätten vid politiska strejker och
  sympatiåtgärder?
 7. Urholkar GDPR offentlighetsprincipen?

Diskussionsfrågor 2019

 1. Fungerar utsläppshandeln som ett rättspolitiskt medel? 
 2. Går det att begränsa utländska medborgares köp av fast egendom i Finland?
 3. Tar de angloamerikanska begreppen över våra nordiska avtal? 
 4. Bör man slopa upptagningen av personbevisning i hovrätten? 
 5. Vilka rättsskyddsmedel finns det att ta till för att effektivt skydda en persons anseende? 
 6. Hur har GDPR påverkat integritetsskyddet i arbetslivet? 
 7. Konkurrensrättsligt ansvar – vem bär risken vid företagsköp? 
 8. Har beställaren skyldigheter gentemot entreprenören i totalansvarsentreprenader? 
 9. Vem ansvarar för skador förorsakade av förarlösa fordon? 
 10. Vilken betydelse har EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som varit bindande primärrätt i 10 år, haft för grundrättighetsskyddet inom EU?