Tidigare diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor 2019

 1. Fungerar utsläppshandeln som ett rättspolitiskt medel? 
 2. Går det att begränsa utländska medborgares köp av fast egendom i Finland?
 3. Tar de angloamerikanska begreppen över våra nordiska avtal? 
 4. Bör man slopa upptagningen av personbevisning i hovrätten? 
 5. Vilka rättsskyddsmedel finns det att ta till för att effektivt skydda en persons anseende? 
 6. Hur har GDPR påverkat integritetsskyddet i arbetslivet? 
 7. Konkurrensrättsligt ansvar – vem bär risken vid företagsköp? 
 8. Har beställaren skyldigheter gentemot entreprenören i totalansvarsentreprenader? 
 9. Vem ansvarar för skador förorsakade av förarlösa fordon? 
 10. Vilken betydelse har EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som varit bindande primärrätt i 10 år, haft för grundrättighetsskyddet inom EU? 

Diskussionsfrågor 2018

 1. Direkt och indirekt skada – har gränsdragningslinjen mellan dessa skadetyper ändrats i ny rättspraxis (särskilt HD 2017:74)?
 2. Reformen av lagstiftningen om barns vårdnad, boende och umgänge– förbättras barnets ställning?
 3. Algoritmer och digitala karteller – hänger konkurrensrätten med?
 4. Bör de sociala medierna bära ansvaret för det innehåll som användarna laddar upp?
 5. Är preskriptionstiden mellan parterna till ett fastighetsköp 5 år i fall av miljöskada?
 6. Var går gränserna för styrelsens lydnadsplikt i förhållande till bolagsstämman?
 7. Är företagshemligheter en ny immaterialrätt?
 8. Uppfyller den europeiska arresteringsordern kraven på grundläggande och mänskliga rättigheter?
 9. Vad är svenskans ställning som lagspråk i Finland?
 10. Går det att bekämpa osanna nyheter (fake news) genom rättsliga åtgärder?

Diskussionsfrågor 2017

 1. Ska lagen om handelsagentur tillämpas på försäljning av tjänster via agenter och vilka krav kan en agent ställa när agenturavtalet upphör?
 2. Social- och hälsovårdsreformen och konkurrensregleringens ramvillkor – schysst konkurrens eller statsstödd business?
 3. Hur optimeras juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering?
 4. Reformeringsbehov hos koncern-och företagsbeskattning samt ägarbeskattning i Finland: internationell utveckling och eventuella förändringar inom skattelagsstiftning och -tolkning
 5. Bitcoins och blockchain – står bankvärlden inför en omvälvning?
 6. Borde den finska lagstiftningen rörande mänskohandel för sexuella ändamål reformeras?
 7. Det europeiska förfarandet för kvarstad av bankmedel – en förbättrad gränsöverskridande skuldindrivning?
 8. Vem gynnas av den nya riskfördelningsmodellen för innovativa läkemedel: den offentliga sektorn, läkemedelsindustrin eller patienterna?
 9. Utgör medborgarinitiativ nyttiga lagstiftningsinstrument? (paneldiskussion)
 10. Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet

Diskussionsfrågor 2016

 1. Kan man ta miljöhänsyn i transporträtten?
 2. Vilka ändringar medför OECD:s BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) i beskattningen? Kommer skattesystemet att förändras i grunden?
 3. Hotas den fria bevisföringen och bevisvärderingen av nyttjandeförbuden i straffprocessrätten?
 4. Kan ett företag anses vara medlem av en kartell genom att signalera i pressen om ett behov att höja på priser?
 5. Borde giftorätten preskriberas?
 6. Aktieägare som arbetstagare – passar den arbetsrättsliga regleringen i start-up sammanhang? Vissa synpunkter gällande de mest centrala tvingande bestämmelserna i arbetsavtalslagen
 7. EU:s nya online tvistlösning för konsumentärenden – rättssäkert och effektivt?
 8. Uber och s.k. Crowd Work – en arbetsrättslig utmaning?
 9. På vilka grunder borde myndigheterna få tillgång till din privata kommunikation för att förhindra terrorism? (paneldiskussion)
 10. Rättsbildning genom prejudikat

Diskussionsfrågor 2015

 1. Hur påverkar Luxemburg Leaks och informationsutbytesavtal med skatteparadis det internationella samarbetet mot kringgående av skatt?
 2. Vad innebär det nya konkurrensrättsliga skadeståndsdirektivet för den finska skadeståndsrätten?
 3. EU och Europakonventionen om mänskliga rättigheter – hur ska det bli efter EU-domstolens negativa utlåtande?
 4. Passar ”Internet of Things” in i den existerande EU-dataskyddslagstiftningen?
 5. Handelssanktioner mot Ryssland och tillämpningen av CISG?
 6. Reformen av Bryssel I –förordningen – kan den nya regeleringen medföra forum shopping?
 7. Drar den nya faderskapslagen fram gamla skelett ur garderoben?
 8. Avtal mellan näringsidkare om förbud att rekrytera anställda hos avtalsparten?
 9. Är medlingen en välsignelse eller kommer den alternativa tvistlösningen att spola undan grunden för den traditionella domstolsprocessen och dess samhällsroll? (paneldiskussion)
 10. Ne bis in idem-förbudet i den finska straffprocessen – Var står vi nu och vart är vi på väg?