Tidigare diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor 2021

 1. Har man rätt till fysisk närvaro i domstolar och i skiljeförfaranden?
 2. Har individen tillgång till tillräckliga rättskyddsmedel vid brott mot dataskyddsregler?
 3. Riktade trakasserier – bör de kriminaliseras?
 4. Nya skatteregler om personalemission – Supercell: för fördelaktigt eller just lämpligt?
 5. I vilken mån är förpliktelser som baserar sig på ett aktieägaravtal bindande för en domstol
 6. Nationella domstolars civila olydnad – vem tolkar EU-rätten i sista hand?
 7. Har domarkarriären öppnats?
 8. Borde grupptalan utvidgas över konsumentskyddsfrågor?
 9. Har plattformarna blivit delegerade rollen som rättskipare? 
 10. Vilka frågor är relevanta att beakta i bedömandet av avtalsrättsligt ansvar i samband med covid-19?

Diskussionsfrågor 2020

 1. Kan ett modernt skämt bli ett gammalt brott?
 2. Äventyrar det automatiserade beslutsfattandet rättssäkerheten och tjänstemannaansvaret i den offentliga förvaltningen?
 3. Var C-284/16 Achmea början på slutet för investeringsskyddstvister i skiljeförfaranden i Europa?
 4. Från tvång till samtycke? Nordisk sexualbrottslagstiftning i förändring
 5. Kan man effektivt lösa företagsansvarsfrågor (CSR) med nationella lagar?
 6. Borde en proportionalitetsprincip införas för att begränsa strejkrätten vid politiska strejker och
  sympatiåtgärder?
 7. Urholkar GDPR offentlighetsprincipen?

Diskussionsfrågor 2019

 1. Fungerar utsläppshandeln som ett rättspolitiskt medel? 
 2. Går det att begränsa utländska medborgares köp av fast egendom i Finland?
 3. Tar de angloamerikanska begreppen över våra nordiska avtal? 
 4. Bör man slopa upptagningen av personbevisning i hovrätten? 
 5. Vilka rättsskyddsmedel finns det att ta till för att effektivt skydda en persons anseende? 
 6. Hur har GDPR påverkat integritetsskyddet i arbetslivet? 
 7. Konkurrensrättsligt ansvar – vem bär risken vid företagsköp? 
 8. Har beställaren skyldigheter gentemot entreprenören i totalansvarsentreprenader? 
 9. Vem ansvarar för skador förorsakade av förarlösa fordon? 
 10. Vilken betydelse har EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som varit bindande primärrätt i 10 år, haft för grundrättighetsskyddet inom EU? 

Diskussionsfrågor 2018

 1. Direkt och indirekt skada – har gränsdragningslinjen mellan dessa skadetyper ändrats i ny rättspraxis (särskilt HD 2017:74)?
 2. Reformen av lagstiftningen om barns vårdnad, boende och umgänge– förbättras barnets ställning?
 3. Algoritmer och digitala karteller – hänger konkurrensrätten med?
 4. Bör de sociala medierna bära ansvaret för det innehåll som användarna laddar upp?
 5. Är preskriptionstiden mellan parterna till ett fastighetsköp 5 år i fall av miljöskada?
 6. Var går gränserna för styrelsens lydnadsplikt i förhållande till bolagsstämman?
 7. Är företagshemligheter en ny immaterialrätt?
 8. Uppfyller den europeiska arresteringsordern kraven på grundläggande och mänskliga rättigheter?
 9. Vad är svenskans ställning som lagspråk i Finland?
 10. Går det att bekämpa osanna nyheter (fake news) genom rättsliga åtgärder?

Diskussionsfrågor 2017

 1. Ska lagen om handelsagentur tillämpas på försäljning av tjänster via agenter och vilka krav kan en agent ställa när agenturavtalet upphör?
 2. Social- och hälsovårdsreformen och konkurrensregleringens ramvillkor – schysst konkurrens eller statsstödd business?
 3. Hur optimeras juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering?
 4. Reformeringsbehov hos koncern-och företagsbeskattning samt ägarbeskattning i Finland: internationell utveckling och eventuella förändringar inom skattelagsstiftning och -tolkning
 5. Bitcoins och blockchain – står bankvärlden inför en omvälvning?
 6. Borde den finska lagstiftningen rörande mänskohandel för sexuella ändamål reformeras?
 7. Det europeiska förfarandet för kvarstad av bankmedel – en förbättrad gränsöverskridande skuldindrivning?
 8. Vem gynnas av den nya riskfördelningsmodellen för innovativa läkemedel: den offentliga sektorn, läkemedelsindustrin eller patienterna?
 9. Utgör medborgarinitiativ nyttiga lagstiftningsinstrument? (paneldiskussion)
 10. Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet