Verksamhet

Möten

Föreningens centralavdelning ordnar så kallade diskussionsmöten i februari, mars, april, oktober och november. Mötena hålls vanligen den andra torsdagen i varje månad.

Diskussionsmötena går ut på förberedda referat av någon aktuell juridisk fråga med efterföljande fri diskussion. Vanligen behandlas två diskussionsfrågor per möte. Både forskare och praktiskt verksamma jurister uppträder regelbundet som referenter.

Föreningens årsmöte hålls i december. Föredragshållaren vid årsmötet kommer vartannat år från ett annat nordiskt land.

Föreningen har även regelbundet sammanträtt till ett vårmöte i maj.

Föreningens möten präglas av en fri stämning och en öppen diskussion. Mötena brukar vara välbesökta och de följs alltid av en supé eller någon annan form av friare umgänge. Föreningen har de senaste åren regelbundet besökt olika organisationer och företag i samband med sina möten.

Publikationsverksamhet

Föreningens tidskrift, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, har utkommit sedan år 1865 och har i dag en upplaga på 760 exemplar. Den utkommer med sex nummer per år.

Föreningen har sedan år 2014 utgett juridiska verk på svenska i samarbete med Alma Talent Oy. Verken ingår i en publikationsserie som fått namnet FIDUCIA.

Juridiska Föreningen understöder även utgivningen av rättsvetenskapliga skrifter på svenska i Finland. I föreningens egen publikationsserie ingår verk vars utgivning skett med understöd från föreningen. Sammanlagt har drygt femtio verk utkommit i Juridiska Föreningens publikationsserie.

Övrig verksamhet

Juridiska Föreningen delar regelbundet ut litteraturpriser och andra stipendier och understöd. Vidare är föreningen företrädd i ett antal övriga fonder och stiftelser liksom i olika organ inom Finlands Juristförbund.

Till föreningens verksamhet hör även att ge utlåtanden om aktuella lagstiftningsprojekt och andra frågor på rättsförvaltningens och den juridiska utbildningens och forskningens område.