Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Juridiska Föreningen i Finland r.f. – Suomen Lainopillinen Yhdistys ry. (FO-nummer 0801877-4)

Kontaktpersoner:
Sekreterare Niklas Suni
Avance Advokatbyrå Ab
Mannerheimvägen 20 A
00100 Helsingfors
telefon 040 545 4970
sekreteraren[a]jff.fi

Skattmästare Stefan Stellato
Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333
00131 Helsingfors
telefon +358 9 2288 4223
skattmastaren[a]jff.fi

2. Ändamålen med behandlingen

Juridiska Föreningen i Finland r.f. för en förteckning över föreningens medlemmar och behandlar personuppgifter i detta sammanhang. Behandlingens lagenlighet grundar sig på föreningslagens (503/1989) 11 §.

Juridiska Föreningen i Finland r.f. behandlar dessutom personuppgifter för att fullgöra sina förpliktelser gentemot prenumeranter till Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT).

3. Personuppgifter som behandlas

Medlemsregistret:

Medlemstyp (hedersmedlem, medlem befriad från medlemsavgift, normal medlem, ung medlem), kön, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, inskrivningsår, examensår, utbildning, medlemsavgifter, arbetsgivare och faktureringsadress.

Prenumerantregistret:

Prenumerationstyp (tillsvidare- eller årsprenumeration, prenumerationspris), prenumerantens namn, leveransadress, e-postadress och faktureringsadress.

4. Insamling av personuppgifter

Personuppgifterna samlas genom medlemsansökningar, prenumerationer eller genom medlemmarnas eller prenumeranternas egna anmälningar.

5. Förvaring av personuppgifter

Föreningens register finns i den webb-baserade tjänsten Membra, som upprätthålls av Consilia Solutions Ab. Informationen är lagrad på Consilia Solutions Ab:s skyddade server.  Föreningens sekreterare, skattmästare och mötesvärdinna samt redaktionsmedlemmar på JFT äger användarrättigheter till Membra. Även föreningens styrelsemedlemmar eller andra funktionärer kan ges tillgång till medlemsregistret.

6. Rätt att granska, korrigera och radera uppgifter

Alla som har registrerats i medlems- eller prenumerantregistret har rätt att granska sina uppgifter eller begära att de uppgifter som berör en själv korrigeras eller raderas. Begäran att granska, korrigera eller radera uppgifterna skall tillställas antingen föreningens skattmästare (skattmastaren[at]jff.fi) eller sekreterare (sekreteraren[at]jff.fi).

7. Utlämnande av personuppgifter

Namn och adressuppgifter utlämnas till tryckerier som handhar försändelsen av föreningens diskussionsmötesinbjudningar samt föreningens tidskrift.

Juridiska Föreningen i Finland r.f. utlämnar inte personuppgifter utanför EU eller EES.